logo

Contributie VV DESM

Rondom de overschrijvingsperiode heeft het bestuur een aantal vragen gekregen rondom het innen van contributie. Reden om de regels die we als DESM hierin hanteren nogmaals tegen het licht te houden en, waar nodig, te verduidelijken. In overleg met de voetbalcommissie hebben we tevens besloten om voor onze jongste jeugd (mini’s) vanaf seizoen 2021-2022 een apart tarief te gaan hanteren. Het volledige overzicht van regels vind je hieronder.

Voor wat betreft contributie hanteren we bij DESM de volgende categorieën:

Categorie contributie seizoen 2023-2024

Leden die actief de voetbalsport beoefenen

  • Volwassenen (19 jaar en ouder) - € 192,00
  • Jeugd van 15 tot en met 18 jaar - € 132,00
  • Jeugd van 7 tot en met 14 jaar - € 120,00
  • Jeugd van 5 tot en met 6 jaar - € 96,00
  • Steunende leden die de voetbalsport niet (meer) uitoefenen - € 50,00
  • Leden van verdienste, ereleden en erevoorzitters zijn vrijgesteld van het betalen van contributie
  • Leiders, trainers en/of scheidsrechters die niet vallen onder een van bovenstaande categorieën - € 0,00

Tot wederopzegging van het lidmaatschap dient de contributie betaald te worden.

DESM conformeert zich aan de deadline voor het aanvragen van de overschrijvingen van de KNVB. Deze deadline is elk jaar op 15 juni, om 23.59 uur. Indien een (jeugd)lid wordt afgemeld ná deze datum, dan wordt de contributie nog voor het gehele aankomende seizoen in rekening gebracht! Uitzondering zijn jeugdleden tot en met 6 jaar (mini’s), hierbij is contributie maandelijks opzegbaar.

De leeftijd bij ingang van het seizoen (peildatum 15 juni) is maatgevend voor het bepalen van de hoogte van de contributie voor het gehele seizoen.

Bij aanmelding wordt éénmalig € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Bij langdurige blessures (minimaal 6 maanden) is het, in overleg met het dagelijks bestuur, mogelijk om een maatwerkafspraak te maken. Om hiervoor in aanmerking te komen vragen wij altijd een verklaring van dokter en/of fysiotherapeut. In alle gevallen waarin dit contributie reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

Verzekeringen

Alle leden die actief de voetbalsport beoefenen zijn via de KNVB verzekerd. Dit geldt zowel voor de trainingen, als voor de wedstrijden en officieel bij de KNVB aangemelde jeugdtoernooien.

Voor iedereen die vrijwilligerswerk verricht voor DESM is een verzekering afgesloten.

Voor ouders / verzorgers die spelers vervoeren met hun auto is het wenselijk dat er een inzittendenverzekering is afgesloten.

Betaling contributie via NIKKI

DESM werkt voor de inning van contributie samen met NIKKI. Concreet betekent dit dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.

U ontvangt bij aanvang van het seizoen via NIKKI een e-mail met een iDEAL-betaallink
U heeft hierbij de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen of in 10 maandelijkse termijnen.

Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie in één keer voldoet worden er géén administratiekosten in rekening gebracht.

Bij tussentijds aanmelden wordt direct de resterende contributie voor het lopende seizoen in rekening gebracht.

Aan- en afmeldbeleid

Elk voorjaar inventariseren leiders en coördinatoren vroegtijdig of leden voornemens zijn om het volgend seizoen ook te blijven spelen bij DESM. Hiermee sorteren we alvast voor op de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Helaas merken steeds vaker dat leden zich na de uiterste overschrijvingsdatum nog afmelden. Dit is vervelend voor de leden van de voetbalcommissie, die veel tijd en energie steken in het samenstellen van de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Daarnaast is het ook vervelend voor de betreffende teams. Voor het bestuur dan ook reden om in deze Umbelder aandacht te vragen voor ons aan- en afmeld beleid.

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 5 jaar.

Plaatsing in een van de teams is afhankelijk van de groepsgrootte. In beginsel geldt voor een elftal een maximum van 16 spelers en voor een zevental een maximum van 9 spelers. De coördinator en de trainers bepalen aan de hand van de specifieke situatie of hiervan wordt afgeweken.

Is er geen ruimte in een van de teams, dan wordt u, indien gewenst, op de wachtlijst geplaatst.
Is er wel ruimte, dat krijgt U een aanmeldingsformulier en een machtigingsformulier, welke u beide ingevuld retour dient te sturen. Vanaf de JO 13 jeugd (in de regel vanaf 10 jaar) is ook een pasfoto nodig. Deze wordt gebruikt om een voetbalpas aan te vragen bij de KNVB en is ook door de KNVB verplicht gesteld.

(Jeugd)leden die eerder gevoetbald hebben voor een andere vereniging moeten een door de vertrekkende vereniging ingevuld overschrijvingsformulier overleggen.

Nadat de gegevens retour zijn ontvangen, worden deze doorgegeven aan de ledenadministratie. Vervolgens wordt e.e.a. geregeld met de KNVB. Zodra wij van de KNVB een lidnummer ontvangen hebben is de betreffende speelster of speler speelgerechtigd, zal hij ingedeeld worden en is hij ook verzekerd.

Zonder lidnummer mag er niet getraind en gevoetbald worden!

Tussentijds aanmelden

Bent u, of is uw kind nog niet actief bij een andere vereniging, dan is dit in principe geen probleem. Er moet dan wel plaats zijn in een team, anders komt men op de wachtlijst (zie onder “aanmelden”).

Voetbalt u of uw kind bij een andere vereniging en wil hij/zij in het lopende seizoen overstappen naar DESM, dan is er toestemming nodig van de voetbalvereniging waar u of uw kind nu actief is. In het algemeen zal behouden bijzondere omstandigheden- een vereniging niet meewerken aan een tussentijdse overschrijving.

Overigens kan DESM ook informeren bij de huidige vereniging waarom u of uw zoon/dochter de tussentijdse overstap wil maken. Tenslotte geldt ook bij tussentijdse aanmeldingen, dat er plaats moet zijn in een team, anders komt men op de wachtlijst (zie onder “aanmelden”).

Afmelden

Afmelden van (jeugd)leden kan alleen schriftelijk / per e-mail via de desbetreffende (jeugd)secretaris (jeugd.desm@gmail.com of senioren.desm@gmail.com).

DESM hanteert als deadline voor het afmelden de officiële overschrijvingstermijn van de KNVB. Deze deadline ligt elk jaar op 15 juni, om 23.59 uur.

Indien een (jeugd)lid nà deze deadline wordt afgemeld, dan bent u verplicht om voor het gehele seizoen de contributie over te maken! Uitzondering hierop zijn jeugdleden tot en met 6 jaar (zie contributie regelement).

Indien een (jeugd)lid zich na afmelding wenst over te schrijven naar een andere vereniging dan verlenen wij alleen medewerking indien de contributie en eventuele boetes (kaarten) in zijn geheel betaald zijn.

Overschrijving tijdens het seizoen naar een andere vereniging

Mocht u of uw zoon/ dochter tussentijds (na officiële overschrijvingstermijn van de KNVB) willen overstappen naar een andere vereniging in de regio Weert, dan zal DESM hier in principe géén medewerking aan verlenen.

In uitzonderlijke gevallen, is afwijking van deze regel mogelijk. De voetbalcommissie bepaalt of sprake is van een uitzonderlijk geval.

Na de 1e vrijdag van maart verleent de KNVB alleen overschrijving onder de beperking, dat men tot het nieuwe seizoen niet mag deelnemen aan bindende wedstrijden van de nieuwe vereniging !

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen dienen schriftelijk of per email doorgegeven te worden via senioren.desm@gmail.com of van de Jeugdsecretaris: jeugd.desm@gmail.com